Extrastämma 2020

KALLELSE

EXTRASTÄMMA 2020

Styrelsen i

Vedums Östra Fiber ekonomisk förening,

org.nr 769622-8381,

kallar härmed till extra föreningsstämma

Tid: Söndag den 15 november kl 15.00

Plats: Bygdegården Södra Lundby

Alla medlemmar hälsas välkomna men anmälan krävs!

Ärenden enligt dagordningen

1.     Mötets öppnande

2.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

3.     Godkännande av röstlängden

4.     Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6.     Fastställande av dagordningen

7.     Föreningsstämmans beslut om att ge styrelsen i uppdrag att ta fram fusionsplan

8.     Val av auktoriserad eller godkänd revisor som granskar och yttrar sig om fusionsplanen

9.     Mötets avslutande