Årsstämma 2020

ÅRSSTÄMMA 2020

med

Vedums Östra Fiber ekonomisk förening

Tid: Tisdag den 16 juni kl 18.30

Plats: Bygdegården Södra Lundby

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Efter stämman kommer information att lämnas och det blir också tillfälle att ställa frågor till styrelsen om föreningens verksamhet.

Styrelsen

Dagordning för årsstämma 2020-06-16

1.     Mötets öppnande

2.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

3.     Godkännande av röstlängden

4.     Val av justeringspersoner

5.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6.     Fastställande av dagordningen

7.     Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

8.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

11. Beslut om insatsen, medlemsavgift och andra avgifter

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Val av ordförande för ett år

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

15. Val av valberedning tre personer varav en sammankallande

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämma enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande

      Välkomna!